OZARA STORITVE

KADROVSKA SLUŽBA

Invalidsko podjetje OZARA d.o.o. je pravna oseba posebnega statusa. Osnovne zahteve po tem, kaj so potrebne ključne zmožnosti, izhajajo že iz njegove poslovne strategije, zato je neizbežno oziroma ključnega pomena povezovanje le-te s kadrovsko strategijo.
Kadrovska služba ima v skladu z zahtevami in tendencami sodobnega časa v podjetju vlogo strateškega partnerja, upravljavca sprememb, zastopnika zaposlenih in ne nazadnje funkcionalnega strokovnjaka.
V tem smislu so njene naloge načrtovanje in izvajanje skupnih organizacijskih zadev, priprava predlogov notranje organizacije dela in sistemizacije delovnih mest, priprava informacij za zaposlene, načrtovanje in pridobivanje kadrov, urejanje delovnih razmerij, načrtovanje in organiziranje strokovnega izobraževanja in izpopolnjevanja zaposlenih, razvoj zaposlenih, izdelava kadrovskih analiz in poročil ter vodenje kadrovskih evidenc, vodenje in urejanje strokovne knjižnice, druge naloge v skladu z določili predpisov področja.
Pri zaposlovanju invalidov in predhodno, že pri samem načrtovanju le-tega, mora podjetje kot delodajalec upoštevati 
Kodeks Mednarodne organizacije dela o ravnanju z invalidnostjo na delovnem mestu na način, ki invalidom zagotavlja enake možnosti, zaposlovanje in ohranitev zaposlitve.