V preteklem tednu smo v okviru projekta BSPORT+ , podprtega s pomočjo programa ERASMUS+ izvedli zaključni dogodek in se tako pridružili številnim aktivnostim, ki so potekale v okviru evropskega tedna športa. 

Osnovni cilj projekta je boljša opremljenost strokovnjakov in organizacij z znanjem in vzpostavljanje mehanizmov za sodelovanje med le-temi na področju športnih aktivnostih in zdravega načina življenja, v okviru katerih se stremi k odpravljanju neenakosti med invalidnimi osebami in ljudmi brez invalidnosti pri vključevanju in udejstvovanju v športu in dejavnostih, ki krepijo zdravje.

Zaključni dogodek smo namenili prav slednjemu – spodbujanju povezovanja, sodelovanja, predstavitvi aktivnosti projekta v sodelovanju z organizacijami, ki izvajajo aktivnosti za zdrav življenjski slog in socialno vključenost. Na dogodku smo tako ob predstavitvi izsledkov in rezultatov projektnega dela gostili številne organizacije, ki so predstavile tudi svoje aktivnosti in delovanje, projekte in primere dobrih praks, ki omogočajo vključitev invalidnih oseb ter skupaj iskali rešitve za še večjo povezanost in sodelovanje na regionalnem in nacionalnem nivoju.

Veseli nas, da smo na samem dogodku lahko povezali rezultate projekta in spoznali naslednje organizacije ter njihovo delo, programe, aktivnosti in projekte:

Na samem dogodku  je bil najpomembnejši element povezovanje in izmenjava izkušenj – ugotavljamo namreč, da so programi za vključevanje v zdrav in aktiven življenjski slog številni in da obstaja potreba po stalnem in rednem sodelovanju ter izmenjavi informacij – pretok informacij, dostopnost le-teh in njihovo razširjanje je bistvenega pomena. Nenehna in stalna izmenjava je tista, ki omogoča dolgoročno načrtovanje takšnih programov v povezavi z razumevanjem in pravočasnim naslavljanjem potreb invalidnih oseb in organizacij, ki jih vključujejo oziroma zaposlujejo. Dolgoročni pozitivni učinki aktivnosti za zdrav življenjski slog so poznani, prav povezovanje pa je tisto, ki omogoča večjo participacijo, informiranost strokovne javnosti in odločevalcev pri načrtovanju dolgoročnih ciljev in konkretnih aktivnosti za krepitev zdravja.

V okviru dogodka smo naslovili tudi problematiko logistike in javnega prevoza, ki se vsaj na regijski ravni pojavlja kot pereč problem in ovira na poti do dostopnosti programov in aktivnosti, ki jih izvajajo organizacije. Izsledke dogodka smo tako oblikovali v pobudo, da se na regijski ravni nadaljujejo aktivnosti za spodbujanje takšnih projektov, ki bodo posredno ali neposredno pripomogli k izboljšanju dostopnosti v okviru predstavljenih programov tudi za posameznike, ki prihajajo iz bolj oddaljenih krajev oziroma lokacij, kjer ni možnosti javnega prevoza.