OZARA STORITVE

ZAPOSLITVENA REHABILITACIJA

OZARA storitveno in invalidsko podjetje d.o.o. je na področju podravske regije večletni koncesionar za izvajanje storitev zaposlitvene in poklicne rehabilitacije, od leta 2014 dalje pa tudi v pomurski regiji.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije izvajamo za območni službi Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje Maribor v obsegu 0,6 strokovnega tima in Murska Sobota v obsegu 0,4 strokovnega tima.
Storitve izvajamo tudi na trgu za potrebe Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za delodajalce.

Zaposlitvena rehabilitacija je celota aktivnosti, ki so namenjene usposabljanju invalida za opravljanje določenih del, pridobivanju poklica oziroma javno veljavne izobrazbe, zaposlovanju invalida, ohranjanju zaposlitve in napredovanju v zaposlitvi ali spremembi poklicne kariere.
Zaposlitvena rehabilitacija ima tako pomembno mesto in vlogo pri oblikovanju postopkov za obvladovanje invalidnosti prav na področju ohranjanja delovne zmožnosti. V pozno moderni družbi namreč postajata posameznikovo zdravje ter z njim povezana delovna zmožnost vse bolj potrebni komponenti socialnega in delovnega vključevanja. Delovna zmožnost ljudi z ugotovljeno trajno telesno in/ali duševno okvaro ter njihovo vračanje na delo po zdravljenju in rehabilitaciji (lahko) sooblikujeta postopke za obvladovanje invalidnosti v razvitih družbah, kar se kaže v večji socialni vključenosti, preprečevanju prezgodnjega (invalidskega) upokojevanja in preprečevanju brezposelnosti.

Programi zaposlitvene rehabilitacije, ki jih izvaja podjetje OZARA d.o.o., so namenjeni brezposelnim in zaposlenim invalidom ter težje zaposljivim brezposelnim osebam z omejitvami pri zaposlovanju, ki izhajajo iz bolezni, okvare ali funkcijske omejitve.

Zaposlitveno rehabilitacijo urejata Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Standardi storitev zaposlitvene rehabilitacije, s katerimi uveljavljamo strokovno doktrino, opredeljujemo rehabilitacijski proces, njegovo vsebino, metode dela, pričakovane cilje in učinke ter temeljne strokovne in organizacijske pogoje v katerih se storitve izvajajo.
V okviru procesa sledimo elementom strokovne, interdisciplinarne, holistične ter individualizirane obravnave, ob upoštevanju etičnih standardov in meril ter integritete vsakega posameznika.

Storitve zaposlitvene rehabilitacije vodi, usklajuje in evalvira strokovni tim v interdisciplinarni sestavi (2 delovna terapevta, tehnolog, dva psihologa, sociolog, trije specialisti medicine dela in specialist psihiater). S svojimi znanji in interdisciplinarnim pristopom si prizadevamo k socialni in delovni (re)integraciji invalidov. Pri svojem delu pa kontinuirano sledimo strokovnemu razvoju.

V okviru rehabilitacijskih programov izvajamo in pripravljamo (predhodna) mnenja o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov, ki se lahko ob ustrezni psihosocialni opori, poklicnem svetovanju, pomoči pri iskanju dela in umeščanju v zaposlitev ter prilagoditvam delovnega okolja oz. sredstev za delo nadaljujejo z usposabljanjem na konkretnem delovnem mestu in zaključijo z oceno doseganja delovnih rezultatov. Pri tem nam je v pomoč lastna mreža delodajalcev in možnost usposabljanja in zaposlovanja v okviru proizvodnih in storitvenih dejavnostih invalidskega podjetja OZARA d.o.o.
S storitvami zaposlitvene rehabilitacije tako posamezniku omogočamo celovito usposabljanje za konkretno delo in podporo pri posredovanju in umeščanju v delo/zaposlitev.

Pohvalimo se lahko z dolgoletnimi izkušnjami na področju usposabljanja in zaposlovanja invalidov, možnostjo vključevanja in usposabljanja v realnem delovnem okolju, kar omogočamo v okviru proizvodnih in storitvenih programov podjetja, z usposobljenim in izkušenim kadrom, proaktivnim delovanjem, skupaj v sodelovanju z invalidi in delodajalci, vpetostjo v lokalno okolje, poznavanjem zakonitosti trga dela, razvojno naravnanostjo (širjenje in nadgradnja ter prizadevanja k nenehnemu izboljševanju proizvodnih, storitvenih in strokovnih programov, kar izkazujemo s pridobljenim standardom kakovosti EQUASS) in mednarodnim delovanjem.

 

Svoje znanje in izkušnje tudi uspešno tržimo in sicer v sodelovanju z delodajalci, ZPIZ-om in drugimi zainteresiranimi, v obliki izvajanja storitev poklicne/zaposlitvene rehabilitacije, svetovanjem, izobraževanjem, z vključevanjem v projektno delo, delovne skupine ter druge programe in aktivnosti v okviru podjetja. Za potrebe uveljavljanja subvencije plače za zaposlenega invalida pri Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije, pripravljamo Oceno doseganja delovnih rezultatov zaposlenih invalidov. Za potrebe izvajanja poklicne rehabilitacije pa za ZPIZ pripravljamo Mnenje o ravni delovnih sposobnosti, znanj, delovnih navad in poklicnih interesov. Ukvarjamo se tudi s storitvami prilagoditve delovnega mesta in delovnega okolja za invalide.

 

Kontakt:
Maribor 02 23 80 676
Murska Sobota 02 53 51 840