Družbena odgovornost je del vizije in poslanstva družbe in se kaže v odnosu do zaposlenih, uporabnikov storitev in ostalih deležnikov ter v odnosu do družbe / skupnosti in samega okolja.

Osnovni namen družbeno odgovornega delovanja podjetja je v prispevku k reševanju socialno ekonomskega položaja naših zaposlenih in uporabnikov naših storitev ter s tem k izboljšanju njihove kakovosti življenja, ustvarjanju trajnostne družbe in v prispevku k reševanju družbenih ter okoljskih problemov. V podjetju spremljamo smernice na področju trajnostnega razvoja in v svoje poslovanje vključujemo določene trajnostne in družbeno odgovorne aktivnosti, ki so postale pomemben del naših vrednot ter poslovne in organizacijske kulture.

Družbena odgovornost do zaposlenih se izraža skozi cilje podjetja, namenjene usposabljanju, zaposlovanju in socialnemu vključevanju brezposelnih invalidov, težje zaposljivih brezposelnih oseb, z ovirami in oviranostmi pri zaposlovanju, ki izhajajo bodisi iz bolezni, okvare ali funkcijske/funkcionalne omejitve. Nadalje, z zagotavljanjem ustreznih delovnih mest, s strokovno in praktično podporo, ekonomsko ter socialno varnostjo, z motiviranjem, izobraževanjem, s kontinuirano skrbjo za izboljševanje delovnih pogojev, z notranjim komuniciranjem …

Vrsto let izvajamo več družbeno odgovornih programov – imamo večletno strokovno prakso dela na področju zaposlovanja in usposabljanja invalidov, z osebami na usposabljanju na konkretnih delovnih mestih, v okviru različnih ukrepov oz. programov, smo koncesionar na področju izvajanja storitev zaposlitvene rehabilitacije in izvajalec programa socialne vključenosti.
V letu 2006 pa smo ustanovili tudi hčerinsko družbo, katere poslanstvo je v zaposlovanju invalidov, na zaščitenih delovnih mestih.

Ranljivim družbenim skupinam pomagamo pri krepitvi oz. dodajanju moči razpoložljivim resursom, delovno-socialnem reaktiviranju in s tem participiramo k izboljšanju kakovosti njihovega življenja, na več področjih le-tega – njihovi delovni, ekonomski in nenazadnje tudi medosebni ter socialni integraciji.

V kontekstu svojega delovanja si prizadevamo za učinkovito rabo surovin, vode, plina in električne energije, k ohranjanju delovnega in širšega okolja ter k spodbujanju za ponovno rabo in recikliranje surovin/obnovljivih naravnih virov, prispevamo k varovanju ter ohranjanju okolja in nenazadnje tudi k zmanjševanju tozadevnih stroškov.

O družbeni odgovornosti in uspešnosti podjetja kažejo rezultati našega poslovanja ter pridobljen in že nekajkrat recertificiran/obnovljen certifikat s področja kakovosti socialnih storitev EQUASS Assurance ter prepoznava našega podjetja za finalista v izboru projekta Inovativne kadrovske prakse 2009.

Pri svojem delu si postavljamo vedno nove izzive, iščemo nove priložnosti in delujemo transparentno ter etično, spoštujemo in zagotavljamo dostojanstvo zaposlenih, naših uporabnikov ter ostalih naših deležnikov in jih vabimo k njihovi sotvornosti in participaciji, z idejami, predlogi ter mnenji kot sokreatorje naših skupnih prizadevanj, v smislu izboljšav.

KARMEN KOČIVNIK, prokurist družbe OZARA d.o.o.

 

Sklep Ozara d.o.o